Aktivnosti ureda

Objavljeno 9. velja鑕 2012.

Seminar "Revizija EU u akciji"

U organizaciji Dr綼vnog ureda za reviziju Danske, a u suradnji s Mre緊m za nacionalna EU izvje规a kojom predsjedava Dr綼vni ured za reviziju Nizozemske, u Kopenhagenu je 2. i 3. velja鑕 2012. odr綼n seminar „Revizija EU u akciji“, na kojem su sudjelovali predstavnici vrhovnih revizijskih institucija iz 18 zemalja uklju鑥ju鎖 Hrvatsku.

Svrha seminara je bila pridonijeti znanju o revizijama EU fondova, usporediti nacionalne administrativne strukture i primjenu EU regulative u razli鑙tim zemljama (komparativna analiza), razmijeniti iskustva u procjeni rizika po zemljama, posebice u dijelu revizije poljoprivrednih fondova pod zajedni鑛im upravljanjem, te razmijeniti ideje o na鑙nima obavljanja revizija u definiranim podru鑚ima rizika.

Na seminaru su predstavljene najnovije razvojne inicijative u financijskom upravljanju EU i njihova povezanost s ulogom i radom vrhovnih revizijskih institucija. Za pove鎍nje transparentnosti i odgovornosti te ja鑑nje revidiranja sredstava uklju鑕nih u razvojne mjere, potrebno je te緄ti daljnjem razvoju suradnje izme饀 vrhovnih revizijskih institucija, razvoju njihove suradnje s nacionalnim statisti鑛im uredima, te razvoju revizije u鑙nkovitosti i uklju鑙vanju njene obveze u EU regulativu, posebice onu koja se odnosi na eurozonu.

Na kraju seminara je zaklju鑕no da vrhovne revizijske institucije u razli鑙tim zemljama imaju razli鑙te mandate za revidiranje EU fondova i razli鑙t opseg revizija, da je zna鑑jna suradnja vrhovnih revizijskih institucija na EU razini, kao i suradnja s Europskom komisijom i Europskim revizorskim sudom, te da je va緉o da tro筧k kontrola donosi dodanu vrijednost transparentnosti i odgovornosti na nacionalnim razinama.

17. travnja 2014.
U Dr綼vnom uredu za reviziju je 14. i 15. travnja 2014. u bilateralnoj radnoj posjeti boravila delegacija Dr綼vne revizorske institucije Crne Gore na 鑕lu s dr. sc. Milanom Dabovi鎒m, predsjednikom Senata. Na radnom sastanku su razmijenjena... vi筫
26. velja鑕 2014.
Prve izmjene Plana nabave za 2014. godinu vi筫
14. velja鑕 2014.
Plan nabave za 2014. godinu vi筫
10. velja鑕 2014.
O Izvje规u o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za 2013. i izvje规ima o obavljenim revizijama, Izvje规u o obavljenoj financijskoj reviziji politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i... vi筫
27. sije鑞ja 2014.
Preuzmite datoteku (pdf) . vi筫