Aktivnosti ureda

Objavljeno 9. velja鑕 2012.

Seminar "Revizija EU u akciji"

U organizaciji Dr綼vnog ureda za reviziju Danske, a u suradnji s Mre緊m za nacionalna EU izvje规a kojom predsjedava Dr綼vni ured za reviziju Nizozemske, u Kopenhagenu je 2. i 3. velja鑕 2012. odr綼n seminar „Revizija EU u akciji“, na kojem su sudjelovali predstavnici vrhovnih revizijskih institucija iz 18 zemalja uklju鑥ju鎖 Hrvatsku.

Svrha seminara je bila pridonijeti znanju o revizijama EU fondova, usporediti nacionalne administrativne strukture i primjenu EU regulative u razli鑙tim zemljama (komparativna analiza), razmijeniti iskustva u procjeni rizika po zemljama, posebice u dijelu revizije poljoprivrednih fondova pod zajedni鑛im upravljanjem, te razmijeniti ideje o na鑙nima obavljanja revizija u definiranim podru鑚ima rizika.

Na seminaru su predstavljene najnovije razvojne inicijative u financijskom upravljanju EU i njihova povezanost s ulogom i radom vrhovnih revizijskih institucija. Za pove鎍nje transparentnosti i odgovornosti te ja鑑nje revidiranja sredstava uklju鑕nih u razvojne mjere, potrebno je te緄ti daljnjem razvoju suradnje izme饀 vrhovnih revizijskih institucija, razvoju njihove suradnje s nacionalnim statisti鑛im uredima, te razvoju revizije u鑙nkovitosti i uklju鑙vanju njene obveze u EU regulativu, posebice onu koja se odnosi na eurozonu.

Na kraju seminara je zaklju鑕no da vrhovne revizijske institucije u razli鑙tim zemljama imaju razli鑙te mandate za revidiranje EU fondova i razli鑙t opseg revizija, da je zna鑑jna suradnja vrhovnih revizijskih institucija na EU razini, kao i suradnja s Europskom komisijom i Europskim revizorskim sudom, te da je va緉o da tro筧k kontrola donosi dodanu vrijednost transparentnosti i odgovornosti na nacionalnim razinama.

26. velja鑕 2014.
Prve izmjene Plana nabave za 2014. godinu vi筫
14. velja鑕 2014.
Plan nabave za 2014. godinu vi筫
10. velja鑕 2014.
O Izvje规u o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za 2013. i izvje规ima o obavljenim revizijama, Izvje规u o obavljenoj financijskoj reviziji politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i... vi筫
27. sije鑞ja 2014.
Preuzmite datoteku (pdf) . vi筫
16. sije鑞ja 2014.
KLASA: 041-01/14-12/2 URBROJ: 613-01-01-14-2 Zagreb, 15. sije鑞ja 2014. OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJE㏕AJA ZA 2013. Prema odredbama 鑜anka 2. Uredbe o ra鑥novodstvu... vi筫