Obavijest jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine 136/12), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obvezne Državnom uredu za reviziju dostavljati proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna. Navedene dokumente trebaju dostavljati samo Ministarstvu financija. Neke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nadalje navedene dokumente dostavljaju Državnom uredu za reviziju te zbog toga imaju nepotrebne troškove. Prema odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15 i 135/15), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju dostavljati: -    godišnji izvještaj o izvršenju proračuna -    financijske izvještaje kod statusnih promjena i -    financijske izvještaje za proračunsku godinu na način i u rokovima kako je utvrđeno navedenim propisima.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 22. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća za 38 političkih stranaka, šest nezavisnih zastupnika i dva člana predstavničkih tijela lokalnih jedinca, te 23. prosinca 2016. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Sudjelovanje na XXII. INCOSAI

Ivan Klešić, glavni državni revizor je sa suradnicima sudjelovao od 7. do 11. prosinca 2016. na XXII. kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), održanom u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. Na Kongresu se raspravljalo o dvije teme: n a koji način vrhovne revizijske institucije mogu pridonijeti UN-ovoj Agendi 2030, uključujući dobro upravljanje i jačanje borbe protiv korupcije za održivi razvoj ), te n a koji način promicati kredibilitet INTOSAI-a da postane prominentnija međunarodna organizacija ). Kongres, najviše tijelo INTOSAI-a okuplja vrhovne revizijske institucije iz 192 zemlje. Na Kongresu su donesene odluke i zaključci, s posebnim naglaskom na novi Strateški plan INTOSAI-a za 2017.-2022., 17 strateških ciljeva održivog razvoja koje su usvojili Ujedinjeni narodi, a koji zahtijevaju efikasniju javnu reviziju i kontrolu, novi okvir profesionalnog razvoja, usvajanje i objavljivanje standarda i smjernica te donošenje Abu Dhabi deklaracije. 

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 19. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti: - gospodarenja mineralnim sirovinama, u čijem je prilogu 21 izvješće (20 izvješća po županijama i izvješće koje obuhvaća tijela nadležna za gospodarenje mineralnim sirovinama na državnoj razini - Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede) i - nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna. Osim toga, dostavljena su i izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode), 19 lokalnih jedinica (Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju, gradove: Dubrovnik, Duga Resa, Karlovac, Osijek, Rijeka, Samobor, Sisak, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Velika Gorica, Zadar, Zagreb i Županja te općine: Preko i Voćin), kao i Županijsku lučku upravu Rab. Dostavljena su i dva izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka (follow up) revizije postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Vukovarsko-srijemske i Primorsko-goranske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 12. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji za 20 subjekata, od čega je 17 u vlasništvu Republike Hrvatske i tri u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 30. studenoga 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji za 20 županija i Grad Zagreb. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Studijska posjeta državnih revizora Republike Albanije

U studijskoj posjeti Državnom uredu za reviziju, od 16. do 18. studenoga 2016. boravili su  državni revizori iz Državnog ureda za reviziju Republike Albanije. Tijekom posjete, održane su prezentacije o načinu i djelokrugu rada, metodološkim postupcima, vrstama i fazama revizije te o godišnjem i strateškom planiranju u Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske. Državni revizori Republike Albanije posjetili su i Područni ured Čakovec, te se upoznali s organizacijom i načinom rada područnog ureda.

Sastanak Kontaktnog odbora EU

Ivan Klešić, glavni državni revizor i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora nazočili su 20. i 21. listopada 2016. godišnjem sastanku Kontaktnog odbora EU, održanom u Bratislavi, Slovačka. Sastanku su nazočili i čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) zemalja članica EU, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Europskog revizorskog suda te Andrej Danko, predsjednik slovačkog Parlamenta i Maroš Šefčović, potpredsjednik Europske komisije. Teme sastanka bile su europska energetska i klimatska politika i s time povezana uloga VRI. Osim toga, VRI su održale prezentacije o obavljenim revizijama u vezi s EU temama, a raspravljalo se i o aktivnostima Kontaktnog odbora i njegovih partnera te dogovoren sastanak u 2017. u Europskom revizorskom sudu u Luksemburgu. Ujedno je Ivan Klešić, glavni državni revizor u ime Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske predstavio kandidaturu za domaćina i predsjedatelja sastanka u 2018. koja je jednoglasno prihvaćena. Održan je i niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka i konzultacija s predstavnicima VRI drugih zemalja, s kojima su razmijenjene informacije o tijeku zajedničkih aktivnosti i dogovoreni načini buduće suradnje.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 17. listopada 2016. dostavio Hrvatskom saboru 15 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski sabor, Ministarstvo financija, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ured predsjednice Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti i Vladu Republike Hrvatske) i sedam lokalnih jedinica (županije: Brodsko-posavsku, Ličko-senjsku i Šibensko-kninsku, gradove: Đurđevac, Pazin i Slavonski Brod te općinu Brtonigla - Verteneglio). Osim toga, dostavljeno je i pet izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima (Agencija Alan d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., Plovput d.o.o., Pomorski centar za elektroniku d.o.o. i Zračna luka Osijek d.o.o.), izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Karlovačke županije te četiri izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka (follow up) revizije postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Kontakt