Proračun

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Razdjel/glava 185/05

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.

           

Račun Naziv računa Plan za 2017. Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.
RAZDJEL 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 57.168.860 58.336.860 58.388.860
GLAVA 18505 57.168.860 58.336.860 58.388.860
22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 57.168.860 58.336.860 58.388.860
2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU 57.168.860 58.336.860 58.388.860
A665000 Administracija i upravljanje 54.607.860 56.397.860 56.688.860
A665000   3111 Plaće za redovni rad 39.795.790 41.067.790 41.277.790
A665000   311 Plaće  39.795.790 41.067.790 41.277.790
A665000   3121 Ostali rashodi za zaposlene 537.500 637.500 687.500
A665000   312 Ostali rashodi za zaposlene 537.500 637.500 687.500
A665000   3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.170.000 6.370.000 6.450.000
A665000   3133 Doprinosi za zapošljavanje 690.000 730.000 760.000
A665000   313 Doprinosi na plaće 6.860.000 7.100.000 7.210.000
A665000   31 Rashodi za zaposlene 47.193.290 48.805.290 49.175.290
A665000   3211 Službena putovanja 540.000 550.000 550.000
A665000   3212 Naknade za prijevoz 1.300.000 1.350.000 1.400.000
A665000   3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200.000 200.000 200.000
A665000   3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 10.000
A665000   321 Naknade troškova zaposlenima 2.050.000 2.110.000 2.160.000
A665000   3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 614.000 650.000 650.000
A665000   3223 Energija 800.000 800.000 800.000
A665000   3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 15.000 20.000 20.000
A665000   3225 Sitni inventar i autogume 80.000 80.000 80.000
A665000   3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 16.000 16.000 16.000
A65000   322 Rashodi za materijal i energiju 1.525.000 1.566.000 1.566.000
A665000   3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 300.000 380.000 350.000
A665000   3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja 953.570 827.570 793.570
A665000   3233 Usluge promidžbe i informiranja 70.000 70.000 70.000
A665000   3234 Komunalne usluge 380.000 430.000 450.000
A665000   3235 Zakupnine i najamnine 85.000 85.000 85.000
A665000   3236 Zdravstvene usluge 15.000 180.000 10.000
A665000   3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 50.000 50.000
A665000   3238 Računalne usluge 187.000 187.000 185.000
A665000   3239 Ostale usluge 1.050.000 1.100.000 1.100.000
A665000   323 Rashodi za usluge 3.120.570 3.309.570 3.093.570
A665000   3291 Naknade za rad povjerenstva 0 0 0
A665000   3292 Premije osiguranja 70.000 70.000 70.000
A665000   3293 Reprezentacija 70.000 60.000 60.000
A665000   3294 Članarine 30.000 35.000 35.000
A665000   3295 Pristojbe i naknade (Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom) 65.000 65.000 65.000
A665000   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000 55.000 60.000
A665000   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000 285.000 290.000
A665000   32 Materijalni rashodi 6.985.570 7.270.570 7.109.570
A665000   3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 2.000 2.000
A665000   3432 Negativne tečajne razlike 2.000 2.000 2.000
A665000   343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 4.000
A665000   34 Financijski rashodi 4.000 4.000 4.000
A665000   3721 Naknade građanima i kućanstvima-školarine 20.000 20.000 20.000
A665000   372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 20.000
A665000   37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 20.000 20.000 20.000
A665000   4221 Uredska oprema i namještaj 60.000 60.000 60.000
A665000   4222 Komunikacijska oprema 325.000 218.000 300.000
A665000   4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 20.000 20.000
A665000   422 Postrojenja i oprema 405.000 298.000 380.000
A665000   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 405.000 298.000 380.000
K665001 Informatizacija 1.150.000 1.040.000 1.000.000
K665001   3235 Licence 300.000 390.000 400.000
K665001   323 Rashodi za usluge 300.000 390.000 400.000
K665001   32 Materijalni rashodi 300.000 390.000 400.000
K665001   4221 Uredska oprema-informatika 850.000 650.000 600.000
K665001   422 Postrojenja i oprema 850.000 650.000 600.000
K665001   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850.000 650.000 600.000
K665002 Obnova voznog parka 650.000 700.000 700.000
K665002   3235 Zakupnine i najamnine 650.000 700.000 700.000
K665002   323 Rashodi za usluge 650.000 700.000 700.000
K665002   32 Materijalni rashodi 650.000 700.000 700.000
K665002     UKUPNO IZVOR 11 56.407.860 58.137.860 58.388.860
T665003 Twinning projekt AL 13 IB FI 01 "Jačanje kapaciteta vanjske revizije"
T665003   3211 Službena putovanja 260.000 44.000 0
T665003   321 Naknade troškova zaposlenima 260.000 44.000 0
T665003   3237 Intelektualne i osobne usluge 465.000 100.000 0
T665003   323 Rashodi za usluge 465.000 100.000 0
T665003   3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 25.000 0
T665003   324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000 25.000 0
T665003   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 30.000 0
T665003   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 30.000 0
T665003   32 Materijalni rashodi 761.000 199.000 0
T665003     UKUPNO IZVOR 31 761.000 199.000 0
      SVEUKUPNO 57.168.860 58.336.860 58.388.860

Kontakt