Proračun

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.

           

Račun Naziv računa Plan za 2018. Projekcija za 2019. Projekcija za 2020.
RAZDJEL 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 61.393.500 60.769.000 59.880.000
GLAVA 18505 61.393.500 60.769.000 59.880.000
22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 61.393.500 60.769.000 59.880.000
2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU 61.393.500 60.769.000 59.880.000
A665000 Administracija i upravljanje 58.186.000 58.648.000 58.980.000
A665000   3111 Plaće za redovni rad 42.838.000 43.052.000 43.259.000
A665000   311 Plaće  42.838.000 43.052.000 43.259.000
A665000   3121 Ostali rashodi za zaposlene 766.430 850.000 850.000
A665000   312 Ostali rashodi za zaposlene 766.430 850.000 850.000
A665000   3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.750.000 6.820.000 6.900.000
A665000   3133 Doprinosi za zapošljavanje 756.000 775.000 790.000
A665000   313 Doprinosi na plaće 7.506.000 7.595.000 7.690.000
A665000   31 Rashodi za zaposlene 51.110.430 51.497.000 51.799.000
A665000   3211 Službena putovanja 550.000 550.000 550.000
A665000   3212 Naknade za prijevoz 1.200.000 1.250.000 1.250.000
A665000   3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200.000 200.000 200.000
A665000   3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 10.000
A665000   321 Naknade troškova zaposlenima 1.960.000 2.010.000 2.010.000
A665000   3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 650.000 650.000 650.000
A665000   3223 Energija 750.000 800.000 800.000
A665000   3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000 20.000 20.000
A665000   3225 Sitni inventar i autogume 80.000 80.000 80.000
A665000   3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 16.000 16.000 16.000
A65000   322 Rashodi za materijal i energiju 1.516.000 1.566.000 1.566.000
A665000   3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 360.000 350.000 350.000
A665000   3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 727.570 700.000 600.000
A665000   3233 Usluge promidžbe i informiranja 90.000 70.000 70.000
A665000   3234 Komunalne usluge 380.000 450.000 480.000
A665000   3235 Zakupnine i najamnine 85.000 85.000 85.000
A665000   3236 Zdravstvene usluge 180.000 10.000 10.000
A665000   3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 90.000 90.000
A665000   3238 Računalne usluge 187.000 185.000 185.000
A665000   3239 Ostale usluge 1.000.000 1.100.000 1.200.000
A665000   323 Rashodi za usluge 3.089.570 3.040.000 3.070.000
A665000   3291 Naknade za rad povjerenstva 50.000 50.000 50.000
A665000   3292 Premije osiguranja 70.000 70.000 75.000
A665000   3293 Reprezentacija 70.000 60.000 60.000
A665000   3294 Članarine 35.000 35.000 40.000
A665000   3295 Pristojbe i naknade (novčana naknada poslodavca zbog zapošljavanja osoba s invaliditetom) 65.000 65.000 65.000
A665000   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000 60.000 60.000
A665000   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 345.000 340.000 350.000
A665000   32 Materijalni rashodi 6.910.570 6.956.000 6.996.000
A665000   3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000 3.000 3.000
A665000   3432 Negativne tečajne razlike 2.000 2.000 2.000
A665000   343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
A665000   34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
A665000   3721 Naknade građanima i kućanstvima - školarine 30.000 30.000 30.000
A665000   372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000 30.000 30.000
A665000   37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 30.000 30.000 30.000
A665000   4221 Uredska oprema i namještaj 60.000 60.000 50.000
A665000   4222 Komunikacijska oprema 50.000 50.000 50.000
A665000   4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 50.000 50.000
A665000   422 Postrojenja i oprema 130.00 160.00 150.00
A665000   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.00 160.00 150.00
K665001 Informatizacija 1.000.000 871.000 550.000
K665001   3235 Licence 300.000 250.000 250.000
K665001   323 Rashodi za usluge 300.000 250.000 250.000
K665001   32 Materijalni rashodi 300.000 250.000 250.000
K665001   4221 Uredska oprema - informatika 700.000 621.000 300.000
K665001   422 Postrojenja i oprema 700.000 621.000 300.000
K665001   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000 621.000 300.000
K665002 Obnova voznog parka 500.000 500.000 350.000
K665002   3235 Zakupnine i najamnine 60.000 50.000 50.000
K665002   323 Rashodi za usluge 60.000 60.000 50.000
K665002   32 Materijalni rashodi 60.000 60.000 50.000
K665002   4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 440.000 440.000 300.000
K665002   423 Prijevozna sredstva 440.000 440.000 300.000
K665002   42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 440.000 440.000 300.000
T665005 Konferencijski sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije 383.000 0 0
T665005   3211 Troškovi službenih putovanja 25.000 0 0
T665005   321 Naknade troškova zaposlenima 25.000 0 0
T665005   3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 63.000 0 0
T665005   3237 Intelektualne i osobne usluge 90.000 0 0
T665005   323 Rashodi za usluge 153.000 0 0
T665005   3293 Reprezentacija 150.000 0 0
T665005   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000 0 0
T665005   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000 0 0
T665005   32 Materijalni rashodi 383.000 0 0
T665005     UKUPNO IZVOR 11 60.069.000 60.019.000 59.880.000
T665003 Twinning projekt AL 13 IB FI 01 "Jačanje kapaciteta vanjske revizije" 199.000 0 0
T665003   3211 Službena putovanja 44.000 0 0
T665003   321 Naknade troškova zaposlenima 44.000 0 0
T665003   3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 0 0
T665003   323 Rashodi za usluge 100.000 0 0
T665003   3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 0 0
T665003   324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 0 0
T665003   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 0 0
T665003   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 0 0
T665003   32 Materijalni rashodi 199.000 0 0
T665004 Twinning projekt TAIB 20137CI/MIPD "Jačanje kapaciteta vanjske revizije i korištenja najbolje prakse" 1.125.500 750.000 0
T665004   3211 Službena putovanja 188.000 150.000 0
T665004   321 Naknade troškova zaposlenima 188.000 150.000 0
T665004   3237 Intelektualne i osobne usluge 750.000 450.000  
T665004   323 Rashodi za usluge 750.000 450.000 0
T665004   3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.500 112.500 0
T665004   324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.500 112.500 0
T665004   3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 37.500 0
T665004   329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 37.500 0
T665004   32 Materijalni rashodi 1.125.500 750.000 0
T665004     UKUPNO IZVOR 31 1.324.500 750.000 0
      SVEUKUPNO 61.393.50 60.769.000 59.880.000

Kontakt