Rijeka

Frana Kurelca 8
51 000 Rijeka

Pročelnica: Snježana Matijašić Mikulica, univ. spec. oec.

Tel: 051 21 33 61
Mob: 099 73 57 873
E-mail: dur.rijeka@revizija.hr