Obavijest o radu Područnog ureda Sisak

Zbog oštećenja izazvanih potresom na zgradi u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1, u kojoj je sjedište Područnog ureda Sisak, djelatnici ovog Područnog ureda do daljnjega rade od kuće. Komunikacija sa subjektima revizije kod kojih je revizija u tijeku obavlja se kao i do sada putem elektroničke pošte djelatnika Područnog ureda.
Komunikacija sa svim drugim pravnim i fizičkim osobama obavlja se putem elektroničke pošte, e-adresa: dur.sisak@revizija.hr i renata.bozic@revizija.hr te mobilnog telefona: 099 38 75 330 (fiksni telefon Područnog ureda nije u funkciji).

Obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja s područja Sisačko-moslavačke županije predaju spomenute izvještaje Državnom uredu za reviziju, Područni ured Sisak  elektroničkom poštom na e-adresu: dur.sisak@revizija.hr.

Napominje se da je Ministarstvo financija donijelo Pravilnik o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 145/20), prema kojem proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici iznimno mogu predati financijske izvještaja nakon proteka roka iz članka 23. ovog Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija, ako u vrijeme sastavljanja financijskih izvještaja nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti. Ministarstvo financija daje suglasnost na temelju zahtjeva proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika u kojoj se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju financijskih izvještaja.
Obavijest o radu Područnog ureda Sisak