Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru dostavljeno je u zakonom propisanom roku Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2021. Osim toga, Saboru su dostavljena i sljedeća izvješća: Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem su prilogu 23 pojedinačna izvješća, Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 70 pojedinačnih izvješća, Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 35 pojedinačnih izvješća te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Upravljanje strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020.
Sva izvješća dostavljena su i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda, osim Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti Upravljanje strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020. koje sadrži klasificirane podatke te se javno ne objavljuje.
Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu