Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Prema Odluci o određivanju službenika za informiranje, koju je glavni državni revizor donio 1. lupnja 2023., službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u Državnom uredu za reviziju je Josipa Maraković, načelnica Odjela za odnose s javnošću. 


Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva (putem Zahtjeva za pristup informacijama, Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije i Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija). 
 


Usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik svaki radni dan od 8:00 do 15:00 u Državnom uredu za reviziju, Ratkajev prolaz 8, Zagreb ili na telefon: 01 48 13 301 ili 01 46 27 858. 
 
Pisani zahtjevi dostavljaju se:
  • na e-adresu: pristupinfo@revizija.hr
  • poštom na adresu: Državni ured za reviziju, n/p Josipa Maraković,  Prolaz Jurja Ratkaja 8, 10 000 Zagreb.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 
Državni ured za reviziju ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.
 
Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave odnosi se i na ponovnu uporabu informacija.
 
Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14, 15/14 i 141/22 ).