Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu

 KLASA: 112-01/12-01/16
 URBROJ: 613-01-01-12-1
 Zagreb, 26. lipnja 2012.
 
 
 Na temelju odredbi članaka 9. i 17. Zakona o Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine", br. 80/11.) i članka 43. stavka 2. točka c. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12. i 49/12. – pročišćeni tekst), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu ("Narodne novine", br. 24/12.), glavni državni revizor Državnog ureda za reviziju donosi
 
 PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU
 DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2012. GODINU  
 
 I.
 
 Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u državnu službu u Državni ured za reviziju tijekom 2012. godine.
 
 II.
 
 Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju predviđeno ukupno 340 radnih mjesta, a popunjeno je 270 radnih mjesta.
 
 III.
 
 U Državnom uredu za reviziju za 2012. godinu planira se prijam na neodređeno vrijeme:
 
l 9 (devet) vježbenica/vježbenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
l 5 (pet) revizorica/revizora sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
l 1 (jedan) službenica/ službenik srednje stručne spreme.
 Na temelju ovog Plana prijama slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja koji će biti posebno objavljen.
 
 IV.
 
 Financijska sredstva za planirani prijam u državnu službu, u skladu s odredbama članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine", br. 80/11.), planirana su Financijskim planom Državnog ureda za reviziju za 2012. i osigurana Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2012. godinu.
 
 V.
 
 Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Narodnim novinama", dnevnom listu "Večernji list" i na web-stranici Državnog ureda za reviziju.
 
 GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
 mr. Ivan Klešić, dipl. oec.