Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014.

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove,...

Pročitajte više ›

Obavijest o dostavi izvješća Saboru, 15. prosinca 2014.

Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 15. prosinca 2014. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. i Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)...

Pročitajte više ›

Kontakt