Obavijest jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine 136/12), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obvezne Državnom uredu za reviziju dostavljati proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna. Navedene dokumente trebaju dostavljati samo Ministarstvu financija. Neke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nadalje navedene dokumente dostavljaju Državnom uredu za reviziju te zbog toga imaju nepotrebne troškove. Prema odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15 i 135/15), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju dostavljati: -    godišnji izvještaj o izvršenju proračuna -    financijske izvještaje kod statusnih promjena i -    financijske izvještaje za proračunsku godinu na način i u rokovima kako je utvrđeno navedenim propisima.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 22. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća za 38 političkih stranaka, šest nezavisnih zastupnika i dva člana predstavničkih tijela lokalnih jedinca, te 23. prosinca 2016. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Kontakt