Revizije u tijeku

Prema Godišnjem programu i planu rada za 2014., u tijeku je obavljanje financijskih revizija Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ministarstava, lokalnih jedinica i političkih stranaka, te revizija učinkovitosti u trgovačkim društvima na državnoj i lokanoj razini, revizija učinkovitosti gospodarenja otpadom i revizija učinkovitosti poduzetničkih zona. 

Pročitajte više ›

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na odborima i 13. sjednici raspravljao, te 4. srpnja 2014. prihvatio  izvješća Državnog ureda za reviziju:

  • Izvješće o  obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2013. godinu (107 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH)
  • Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam (106 glasova ZA, 1 PROTIV i 4 SUZDRŽANA) te
  • Izvješće o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja nacionalnim parkovima (110 glasova ZA).

Pročitajte više ›

IX. EUROSAI Kongres

Od 16. do 19. lipnja 2014. u Hagu (Nizozemska) je održan IX. Kongres Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI). Na kongresu je sudjelovalo preko 250 predstavnika svih vrhovnih revizijskih institucija država članica EUROSAI. Osnovna tema Kongresa je bila Inovacija, odnosno...

Pročitajte više ›

Kontakt