Studijska posjeta državnih revizora Republike Albanije

U studijskoj posjeti Državnom uredu za reviziju, od 16. do 18. studenoga 2016. boravili su  državni revizori iz Državnog ureda za reviziju Republike Albanije. Tijekom posjete, održane su prezentacije o načinu i djelokrugu rada, metodološkim postupcima, vrstama i fazama revizije te o godišnjem i strateškom planiranju u Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske. Državni revizori Republike Albanije posjetili su i Područni ured Čakovec, te se upoznali s organizacijom i načinom rada područnog ureda.

Sastanak Kontaktnog odbora EU

Ivan Klešić, glavni državni revizor i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora nazočili su 20. i 21. listopada 2016. godišnjem sastanku Kontaktnog odbora EU, održanom u Bratislavi, Slovačka. Sastanku su nazočili i čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) zemalja članica EU, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Europskog revizorskog suda te Andrej Danko, predsjednik slovačkog Parlamenta i Maroš Šefčović, potpredsjednik Europske komisije. Teme sastanka bile su europska energetska i klimatska politika i s time povezana uloga VRI. Osim toga, VRI su održale prezentacije o obavljenim revizijama u vezi s EU temama, a raspravljalo se i o aktivnostima Kontaktnog odbora i njegovih partnera te dogovoren sastanak u 2017. u Europskom revizorskom sudu u Luksemburgu. Ujedno je Ivan Klešić, glavni državni revizor u ime Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske predstavio kandidaturu za domaćina i predsjedatelja sastanka u 2018. koja je jednoglasno prihvaćena. Održan je i niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka i konzultacija s predstavnicima VRI drugih zemalja, s kojima su razmijenjene informacije o tijeku zajedničkih aktivnosti i dogovoreni načini buduće suradnje.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 17. listopada 2016. dostavio Hrvatskom saboru 15 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski sabor, Ministarstvo financija, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ured predsjednice Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti i Vladu Republike Hrvatske) i sedam lokalnih jedinica (županije: Brodsko-posavsku, Ličko-senjsku i Šibensko-kninsku, gradove: Đurđevac, Pazin i Slavonski Brod te općinu Brtonigla - Verteneglio). Osim toga, dostavljeno je i pet izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima (Agencija Alan d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., Plovput d.o.o., Pomorski centar za elektroniku d.o.o. i Zračna luka Osijek d.o.o.), izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Karlovačke županije te četiri izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka (follow up) revizije postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Obavijest o rezultatima testiranja

Rezultati testiranja kandidata, prema Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljeni su na mrežnoj stranici Ureda.

Konferencija o važnosti etike i integriteta

Na EUROSAI konferenciji “Važnost etike i integriteta za vrhovne revizijske institucije”, koja je održana u Budimpešti 14. i 15. rujna 2016., sudjelovali su predstavnici 21 vrhovne revizijske institucije. U ime Državnog ureda za reviziju, Konferenciji su nazočile Nediljka Rogošić, pomoćnica glavnoga državnog revizora i Anita Materljan, načelnica odjela. Svrha Konferencije bila je predstavljanje novog standarda ISSAI 30 - Kodeks etike, te upoznavanje sa smjernicama i alatima koji mogu pomoći vrhovnim revizijskim institucijama u primjeni spomenutog standarda. Osim toga, raspravljalo se i o standardu ISSAI 12 - Vrijednosti i koristi od vrhovnih revizijskih institucija, zatim promociji etičke kulture u javnim organizacijama, pristupu, metodama i alatima koje vrhovne revizijske institucije mogu koristiti pri obavljanju revizija u vezi s etikom i integritetom, a bilo je riječi i o načinu izrade smjernica, kao pomoći u radu vrhovnih revizijskih institucija pri obavljanju ovih vrsta revizija te ulozi vrhovnih revizijskih institucija u borbi protiv korupcije.  

Kontakt