Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018., u čijem je prilogu 51 pojedinačno izvješće (45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava, u...

Pročitajte više ›

Posjeta glavnoga državnog revizora vrhovnoj revizijskoj instituciji SAD-a

U drugom tjednu studenoga 2019., Ivan Klešić, glavni državni revizor sa suradnicima boravio je Washingtonu u bilateralnoj posjeti vrhovnoj revizijskoj instituciji Sjedinjenih Američkih Država (GAO). U okviru posjete održana su s Gene Dodarom, glavnim državnim revizorom Sjedinjenih Američkih Država i njegovim suradnicima četiri sastanka na kojima su razmijenjena iskustva, mišljenja i stavovi u vezi s mandatom, raznim stručnim pitanjima i najboljom praksom dviju institucija.

Bilateralni sastanak s glavnim državnim revizorom Republike Kosovo

Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora, 30. i 31. listopada 2019. u Državnom uredu za reviziju boravio je Besnik Osmani, glavni državni revizor Republike Kosovo, u pratnji Qerkina Morine, pomoćnika glavnoga državnog revizora i Sarande Husaj Baraliu, načelnice Odjela za komunikacije i međunarodnu suradnju. Na bilateralnom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o ulogama i odgovornostima dviju institucija,...

Pročitajte više ›

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 29. listopada 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti. Osim toga, dostavljena su i 24 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za dva korisnika državnog proračuna (Ministarstvo kulture i...

Pročitajte više ›

Bilateralni sastanak s predsjednikom Državnog ureda za reviziju Češke Republike

Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske, 23. listopada 2019. u Državnom uredu za reviziju boravio je Miloslav Kala, predsjednik Državnog ureda za reviziju Češke Republike, u pratnji Michaele Roscke, načelnice Odjela za međunarodnu suradnju. Na bilateralnom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o ulogama i odgovornostima dviju institucija, funkcioniranju i rezultatima EUROSAI-jeve BIEP platforme...

Pročitajte više ›

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na 14. sjednici, 18. listopada 2019., prihvatio Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, i to s 94 glasa ZA, jednim PROTIV i deset SUZDRŽANIH, te Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2018. godinu, sa 104 glasa ZA, dva PROTIV i tri SUZDRŽANA.

XXIII. Intosai kongres

Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na XXIII. INTOSAI Kongresu, održanom od 25. do 28. rujna 2019. u Moskvi. Teme Kongresa bile su informacijske tehnologije za razvoj javne uprave i uloga vrhovnih revizijskih institucija u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i ciljeva. Na Kongresu je usvojena Moskovska deklaracija, sa zaključkom da INTOSAI potiče vrhovne revizijske institucije da, između ostalog, pridonose...

Pročitajte više ›

Zatvaranje Twinning projekta „Daljnje poboljšanje administrativnih kapaciteta i učinkovitosti Državnog ureda za reviziju“ u Sjevernoj Makedoniji

Mr. Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na zatvaranju twinning projekta „Daljnje jačanje administrativnih kapaciteta i učinkovitost Državnog ureda za reviziju“, održanom 10. rujna 2019. u Skopju. Projekt je proveden u Državnom uredu za reviziju Sjeverne Makedonije, u suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Bugarske i Državnom uredom za reviziju Republike Hrvatske. Četiri glavne komponente Projekta bile su: daljnje poboljšanje revizijskog procesa u skladu s ISSAI standardima, jačanje revizijskih kapaciteta vrhovne revizijske institucije, jača suradnja vrhovne revizijske institucije i parlamenta te poboljšanje IT komunikacija i sustava upravljanja ljudskim resursima. Projekt je bio financiran iz sredstava Europske unije, a trajao je 21 mjesec. Tijekom provedbe, eksperti iz spomenutih vrhovnih revizijskih institucija, putem misija, treninga, pilot revizija, studijskih posjeta, okruglih stolova i konferencija, u suradnji s kolegama iz Državnog ureda za reviziju Sjeverne Makedonije, uspješno su ispunili sve zadane ciljeve Projekta.

3. UN-IDI konferencija „VRI čine razliku: revidiranje implementacije ciljeva održivog razvoja“

Na poziv Juwanga Zhua, direktora Divizije za javne institucije i digitalnu upravu u Ujedinjenim narodima (UNDESA) i Einara Gorrissena, glavnog direktora INTOSAI razvojne inicijative (IDI), Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na 3. konferenciji čelnika vrhovnih revizijskih institucija na temu „VRI čine razliku: revidiranje implementacije ciljeva održivog razvoja (SDG)“, koja je održana 22. i 23. srpnja 2019....

Pročitajte više ›

Kontakt