Izvješća Državnog ureda za reviziju na Saboru

U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju je potkraj 2010. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu i izvješća o obavljenim revizijama. Nakon rasprave, izvješća su 18. veljače 2011. prihvaćena većinom glasova. Sva izvješća su objavljena na web stranicama Državnog ureda za reviziju.

Podnošenje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2010. državnom uredu za reviziju

Prema odredbama članka 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08 i 7/09), financijski izvještaji neprofitnih organizacija se predaju u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, što znači zaključno s 1. ožujkom 2011., utorak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku). Osim Državnom uredu za reviziju, financijski izvještaji se predaju i...

Pročitajte više ›

Priopćenje

Hrvatski sabor je 10. prosinca 2010., na svojoj 20. sjednici, razriješio Šimu Krasić, dipl. oec. dužnosti glavnoga državnog revizora, zbog isteka mandata. Šima Krasić je imenovana prvim glavnim državnim revizorom u Republici Hrvatskoj 1994., a 2002. Hrvatski sabor je ponovo imenovao gospođu Krasić na tu dužnost. Svojim je bogatim iskustvom i organizacijskim sposobnostima ustrojila Državni ured za reviziju, na čijem je čelu bila punih 16...

Pročitajte više ›

XX. INCOSAI

Vrhovne revizijske institucije (VRI) svih zemalja učlanjene su u Međunarodnu organizaciju vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), kroz koju razvijaju temeljna načela i zajedničke, opće prihvaćene standarde za svoj rad. Najviše tijelo INTOSAI-a je Međunarodni kongres vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI), koji se sastaje svake treće godine sa svrhom raspravljanja i donošenja preporuka vezano uz teme od zajedničkog profesionalnog...

Pročitajte više ›

Revizije visokih učilišta

U skladu s Planom i programom rada za 2010., Državni ured za reviziju je u srpnju ove godine započeo obavljanje financijske revizije sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i drugih visokoškolskih ustanova. Revizijom će biti obuhvaćene sve visokoobrazovne ustanove koje se financiraju iz proračuna. Do početka studenoga 2010. obuhvaćeno ih je 77. Revizijom se provjeravaju financijski izvještaji, usklađenost poslovanja sa...

Pročitajte više ›

Kontaktni odbor čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije

U Luksemburgu je 18. i 19. listopada 2010. održan godišnji sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije. Sastanku su nazočili čelnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata za pristupanje Europskoj uniji uključujući i Hrvatsku, te predstavnici INTOSAI Razvojne inicijative (IDI), Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI) i SIGMA-e. Posebni gosti koji su...

Pročitajte više ›

Međunarodna radionica revizija/evaluacija sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru

U Sarajevu je 10. i 11. veljače 2010. održana međunarodna radionica Revizija/evaluacija sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, na kojoj su nazočili predstavnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata, potencijalnih kandidata i Europskog revizorskog suda, među kojima i djelatnici Državnog ureda za reviziju. U okviru Radionice, razmijenjena su praktična znanja, iskustava i ideje o programiranju,...

Pročitajte više ›

Sastanak o jačanju sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske

U okviru mjere 65. iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, u Državnom uredu za reviziju je 12. ožujka 2010. održan sastanak predstavnika Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija radi jačanja i ubrzanja uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) na državnoj i lokalnoj razini. Sastanku su, među ostalima, nazočili Šima Krasić, glavni državni revizor, Vesna Orlandini,...

Pročitajte više ›

Obavijest neprofitnim organizacijama

U skladu s odredbom članka 70. stavka 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08), koja se primjenjuje od 23. siječnja 2008., neprofitne organizacije su obvezne dostavljati račun prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Iz navedenog...

Pročitajte više ›

Samit o prijevari i korupciji

U Londonu je od 17. do 19. ožujka 2010. održan IV. godišnji međunarodni samit o prijevari i korupciji, kojem su nazočili predstavnici institucija, organizacija i tijela iz 27 zemalja svijeta, koje se bave sprječavanjem, otkrivanjem i suzbijanjem korupcije na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Teme Samita su bile: pristup različitih tijela i institucija borbi protiv prijevare i korupcije; strategije, inicijative i trendovi u borbi...

Pročitajte više ›

Kontakt