Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 27. 12. 2012.
U skladu s odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11) i članka 32. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11), Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2012. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. Izvješće je objavljeno na web stranicama Državnog ureda za reviziju.

 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor