Preskočite na glavni sadržaj

Djelatnici

Broj djelatnika usklađen je sa zakonskim ovlastima, odnosno nadležnostima Ureda.

Na početku rada Ured je imao 53 djelatnika, od čega 38 državnih revizora. Danas je u Državnom uredu za reviziju zaposleno 289 djelatnika, od čega je 241 državni revizor.

Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, reviziju obavljaju ovlašteni državni revizori.
Ovlašteni državni revizor je neovisna stručna osoba koja posjeduje certifikat ovlaštenoga državnog revizora.
 
Kandidata za ovlaštenoga državnog revizora Državni ured za reviziju prima na rad putem javnog natječaja.
Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
  • da je državljanin Republike Hrvatske
  • da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja te
  • da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu propisane zakonom koji se odnosi na državne službenike.
Stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora uređuje se unutarnjim normativnim aktima Državnog ureda za reviziju.
 
Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora polaže se pred povjerenstvom koje imenuje glavni državni revizor.
 
Osobi koja položi ispit glavni državni revizor izdaje certifikat ovlaštenoga državnog revizora.

S certifikatom ovlaštenoga državnog revizora u Uredu radi 212 državnih revizora.
Prema kvalifikacijskoj strukturi, od 289 djelatnika 243 ili 84,0 % imaju visoku stručnu spremu, od kojih su četiri doktora znanosti, 14 magistara znanosti i četiri magistra specijalista.
Karakteristična je spolna struktura Državnog ureda za reviziju. Od ukupnog broja djelatnika, 236 su žene, a 53 muškarci.
 
U skladu sa sve većim udjelom revizija učinkovitosti i revizija pojedinih programa u odnosu na standardne revizije zakonitosti i pravilnosti, kod kojih je težište na financijskom poslovanju i poštovanju računovodstvenih propisa, u budućnosti se planira zapošljavanje određenog broja specijaliziranih stručnjaka za razne tehničke discipline, prije svega informatičara koji bi mogli kvalitetno obavljati reviziju informatičkih sustava, ali i svih drugih revizija, jer je poslovanje revidiranih subjekata gotovo u cijelosti informatizirano.
Djelatnici