Preskočite na glavni sadržaj

Pravci budućeg razvoja

Prvi Strateški plan Ureda donesen je za razdoblje 2003. - 2007., kojim su planirani usklađivanje i prilagođavanje načina i metodologije rada Ureda sa standardima i najboljom praksom Europske unije, što je bio jedan od uvjeta da Republika Hrvatska postane članicom Europske unije.
 
Analiza ciljeva i zadataka iz Strateškog plana razvoja Državnog ureda za reviziju za razdoblje 2003. - 2007. te rezultata provedbe Twinning projekta CARDS 2003 „Jačanje vanjskog nadzora nad izvršenjem proračuna" poslužila je kao temelj za izradu novog petogodišnjeg strateškog plana, kojim su aktivnosti Ureda u razdoblju 2008. - 2012. usmjerene na sljedeće ciljeve: povećanje kvalitete revizija, podizanje stručnih i etičkih kvaliteta zaposlenika te osiguravanje visokog stupnja primjene tehničkih dostignuća, računalnih tehnika i alata u provedbi revizija.
 
U Državnom uredu za reviziju velika pozornost pridaje se stručnom usavršavanju djelatnika, u cilju unaprjeđenja znanja i sposobnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda. U okviru stručnog usavršavanja djelatnici sudjeluju na brojnim kongresima, konferencijama, forumima, tečajevima i radionicama u zemlji i inozemstvu.
 
S ulaskom RH u NATO, djelokrug Ureda proširen je na aktivnosti CNAB-a (Competent National Audit Bodies), NATO-ova tijela koje pomaže u radu Međunarodnog odbora za reviziju NATO-a (IBAN).
 
Dosadašnji rezultati rada Ureda, kao i aktivnosti koje se trenutačno provode, daju jamstvo da će se u narednom razdoblju provedbom planiranih aktivnosti realizirati svi zacrtani ciljevi, odnosno da će Ured svojim radom i dalje uspješno utjecati na povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja proračunskim, izvanproračunskim i drugim javnim sredstvima, čime pridonosi povećanju općeg i zajedničkog dobra.
 
V i z i j a
Državni ured za reviziju je usmjeren prema dobrom upravljanju u javnom sektoru, transparentnosti, javnoj odgovornosti te djelovanju u interesu građana.
 
M i s i j a
Državni ured za reviziju je Ustavom Republike Hrvatske uspostavljen kao najviša revizijska institucija Republike Hrvatske. Obavlja reviziju financijskih izvještaja i poslovanja subjekata revizije utvrđenih zakonom, provjerava usklađenosti njihovog poslovanja s mjerodavnim propisima, ocjenjuje ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti upravljanja javnim sredstvima te daje naloge i preporuke radi otklanjanja nepravilnosti i unaprjeđenja poslovanja. O svom radu izvješćuje Hrvatski sabor i druge zainteresirane javnosti.

V r i j e d n o s t i
Vrijednosti predstavljaju polazište ili smjernice koje određuju postupanje Državnog ureda za reviziju i njegovih zaposlenika. Odnose se na samostalnost, neovisnost, integritet te odgovornost i pouzdanost u rad Državnog ureda za reviziju te profesionalnost, odgovornost i pouzdanost, nepristranost, savjesnost i etičnost te timski rad zaposlenika.
 
Vrijednosti Državnog ureda za reviziju i zaposlenika

Temeljne vrijednosti koje se odnose na samostalnost, neovisnost, integritet te odgovornost i pouzdanost preduvjet su za obavljanje zadaća Državnog ureda za reviziju na način koji će osigurati Hrvatskom saboru i drugim zainteresiranim javnostima povjerenje i sigurnost da izvješća o obavljenim revizijama i izvješće o radu Državnog ureda za reviziju u cjelini sadrže točne, objektivne i na činjenicama utemeljene informacije, zaključke te naloge i preporuke, bez utjecaja subjekata revizije i drugih čimbenika. Svi zaposlenici Državnog ureda za reviziju trebaju pri svom rada poštovati temeljne vrijednosti koje se odnose na profesionalnost, odgovornost i pouzdanost, nepristranost, savjesnost i etičnost te timski rad, jer svojim radom trebaju izravno pridonijeti kvaliteti rada Državnog ureda za reviziju, stoga je značajna uloga svakog zaposlenika za uspješan rad Državnog ureda za reviziju.

C i l j e v i
Opći cilj Državnog ureda za reviziju je ostvarivanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu treba primjenjivati Međunarodne standarde vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora.
Posebni ciljevi Državnog ureda za reviziju su: jačanje institucionalnog i pravnog okvira, razvoj kapaciteta, daljnje razvijanje i usklađivanje metodologije i načina rada Državnog ureda za reviziju s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, povećanje učinkovitosti Državnog ureda za reviziju i jačanje međunarodne suradnje.