Preskočite na glavni sadržaj

IX. EUROSAI Kongres

Objavljeno 30. 6. 2014.
Od 16. do 19. lipnja 2014. u Hagu (Nizozemska) je održan IX. Kongres Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI). Na kongresu je sudjelovalo preko 250 predstavnika svih vrhovnih revizijskih institucija država članica EUROSAI. Osnovna tema Kongresa je bila Inovacija, odnosno razmjena ideja i iskustava na temu „Inovacije u reviziji javnog sektora“. Kroz brojne radionice i rasprave na plenarnim sjednicama pokušalo se odgovoriti na sljedeća pitanja:
  • na koji način organizirati modernu VRI i koje strategije primijeniti zbog brzih promjena u okruženju?
  • koje nove metodologije i tehnike VRI mogu primijeniti u svom radu?
  • na koje načine što više i kvalitetnije u rad VRI uključiti interesne strane, kao što su parlament, revizijski subjekti i građani odnosno javnost?

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je održao radionicu „Vrijednost za novac u ogledalu etičnosti kroz sustav javne nabave“, tijekom koje su prezentirane ideje o mogućim inovacijama u revizijskom pristupu, na način da osim provjere usklađenosti sa zakonima i drugim propisima, revizori tijekom obavljanja revizija sustava javne nabave usmjere pozornost i na provjeru primjene načela „vrijednost za novac“, načela pravde, načela etičnosti i načela moći, te tako podignu reviziju na višu razinu i pridonesu da građani (porezni obveznici) dobiju pravu vrijednost za svoj novac. Rasprava se temeljila na studijama slučajeva, a sudionici su iskazali interes za daljnji razvoj teme kroz aktivnosti EUROSAI-a, te za razvoj međunarodnih revizijskih standarda u ovom području.
 
Na plenarnoj sjednici su usvojene tri skupine zaključaka i preporuka:
  • Kultura i upravljanje - VRI bi trebale težiti postizanju inovativne kulture u smislu učenja i poboljšanja rada, samostalno ili u suradnji s drugim članicama EUROSAI-a, težeći da konstantno budu vodeći primjer u javnom sektoru;
  • Prenošenje poruka - potiče se poduzimanje zajedničkih aktivnosti, uključujući zajedničke revizije, jer pridonose napretku VRI-a u smislu inovacija i učinkovite komunikacije s interesnim stranama;
  • Otvorenost - otvorenost i transparentnost informacija pruža nove mogućnosti za ocjenjivanje uspješnosti državne uprave i jačanje transparentnosti i odgovornosti javnog sektora.
 
Na prijedlog Upravnog odbora EUROSAI-a, Kongres je donio odluku da se VRI Republike Hrvatske i VRI Izraela proglase vanjskim revizorima EUROSAI-a u narednom trogodišnjem razdoblju, čime je Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske iskazano veliko priznanje za dosadašnji rad i povjerenje članica EUROSAI-a.
 
IX. EUROSAI Kongres