Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 20. 12. 2023.
Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, 20. prosinca 2023. dostavio Hrvatskom saboru Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2022., u čijem su prilogu 53 pojedinačna izvješća. Saboru je dostavljeno i Objedinjeno izvješće o obavljenim revizijama učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Republici Hrvatskoj, u čijem je prilogu 12 pojedinačnih izvješća. Osim toga, dostavljeno je i devet izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za šest jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Krapinsko-zagorska županija, gradovi Šibenik i Zabok te tri općine: Donji Andrijevci, Kumrovec i Seget), tri trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica (Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Sinj, Našički vodovod d.o.o. i Vodovod Dubrovnik d.o.o.) te jedno izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti, i to za Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju. Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor