Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest neprofitnim organizacijama

Objavljeno 23. 1. 2014.
KLASA: 041-01/14-12/1
URBROJ: 613-01-01-14-1
Zagreb, 15. siječnja 2014.
 
OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013.
 
Prema odredbama članka 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08, 7/09 i 158/13), obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija. Navedeni Registar, čiji je sadržaj i način vođenja propisan odredbama članaka 72.a do 72.d Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, vodi se u Ministarstvu financija.
 
Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, odnosno zaključno s 1. ožujkom 2014., subota (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku). Osim Državnom uredu za reviziju, financijski izvještaji se predaju i FINI – instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija.
 
Državnom uredu za reviziju se dostavljaju sljedeći financijski izvještaji: bilanca (obrazac BIL-NPF), izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), te bilješke uz financijske izvještaje (detaljna razrada i dopuna podataka iz bilance i izvještaja o prihodima i rashodima).
 
Obrasci financijskih izvještaja i upute za popunjavanje objavljuju se na web stranici Državnog ureda za reviziju, Ministarstva financija i FINE. Popunjeni obrasci se dostavljaju osobno ili poštom u Državni ured za reviziju, Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb (Središnji ured) ili u područne urede (adrese područnih ureda po županijama su objavljene na web stranici Državnog ureda za reviziju).
 
Neprofitne organizacije prema odredbama članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija nisu obvezne sastavljati i predavati financijske izvještaje ako je:
  • vrijednost njihove imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kn na razini godine i
  • godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kn na razini godine.

Odluku o navedenom donosi osnivač neprofitne organizacije, za tekuću poslovnu godinu u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija u roku dva dana od upisa promjene u matični registar ili na obrascu Promjene u Registru neprofitnih organizacija, ako se promjena ne upisuje u roku dva dana (odredbe članka 72.c Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija).
 
NAPOMENAneprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009. (osnovane 2011., 2012. ili 2013.), prema uputama Ministarstva financija, dužne su voditi dvojno knjigovodstvo, te sastavljati i predavati financijske izvještaje sljedeće tri godine, neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine.
 
Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
 mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.