Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 20. 12. 2018.
Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018., te sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem su prilogu 23 pojedinačna izvješća (20 ministarstava i tri zavoda), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 71 pojedinačno izvješće (jedanaest gradova i 60 općina), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društava Crvenog križa, u čijem je prilogu 31 pojedinačno izvješće (Hrvatski Crveni križ i 30 društava Crvenog križa), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017., u čijem je prilogu 48 pojedinačnih izvješća (41 političke stranke, šest nezavisnih zastupnika i jednog člana predstavničkog tijela lokalne jedinice), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 45 pojedinačnih izvješća (20 županija, 24 grada i Grad Zagreb) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima, u čijem je prilogu 36 pojedinačnih izvješća (tri društva u vlasništvu Republike Hrvatske i 33 u vlasništvu lokalnih jedinica). Državni ured za reviziju dostavio je Hrvatskom saboru i obavijest o objavi Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za revizije učinkovitosti i financijske revizije kod trgovačkih društava, u čijem je prilogu jedanaest pojedinačnih izvješća te Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske komore dentalne medicine. Sva izvješća su istoga dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor