Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja za 2019.

Objavljeno 23. 1. 2020. Odnosi se na:
 • JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 • PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA
 • PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dostavljaju financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019., u rokovima i na način propisan odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18).

Prema odredbama članka 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. i Referentna stranica, dostavljaju se FINA-i u elektroničkom obliku. Uz elektronički oblik Referentne stranice, predaje se i njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.

Državnom uredu za reviziju (Središnjem uredu ili područnom uredu) se financijski izvještaji (uključujući i Bilješke) te Referentna stranica dostavljaju u elektroničkom obliku,a uzelektronički oblik Referentne stranice, predaje se i njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.Ispis Referentne stranice predaje se osobno ili zemaljskom poštom. Adrese i e-adrese Središnjeg ureda i područnih ureda su objavljene na mrežnoj stranici, http://www.revizija.hr/kontakti

Za predaju financijskih izvještaja u elektroničkom obliku koriste se obrasci objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva financija, https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177 i Državnog ureda za reviziju, http://www.revizija.hr/obrasci. S obzirom na to da su u obrascima dorađene postojeće kontrole za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019., potrebno je preuzeti najnoviju verziju obrazaca, onu koja u nazivu ima v.5.0.8.

Također, na mrežnim stranicama Ministarstva financija (na kojima su objavljeni obrasci financijskih izvještaja), objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja za 2019.


Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.
po skupinama obveznika i rokovima dostave
Državnom uredu za reviziju (Središnjem uredu ili područnom uredu)
 
Obveznik Financijski izvještaji Rok dostave
proračunski korisnici državnog proračuna
 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke
do 31. siječnja 2020.

proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave – razina 21 i 31

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke
do 31. siječnja 2020
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke
do 17. veljače 2020.
izvanproračunski korisnici državnog proračuna
 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke
do 17. veljače 2020.

izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke
do 17. veljače 2020.Financijske izvještaje dostavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva financija

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/registar/178

GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.