Preskočite na glavni sadržaj

Obavljanje revizija i revizijski ciklus

Revizije obavljaju ovlašteni državni revizori, prema metodologiji, načinu rada i postupcima, koji su utvrđeni INTOSAI revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
 
Revizijski ciklus obuhvaća izradu godišnjeg plana rada, pripreme i obavljanje revizije, izradu izvješća o obavljenoj reviziji, izradu godišnjeg izvješća o radu i obavljenim revizijama te podnošenje izvješća Hrvatskom saboru.
 
Državni ured za reviziju donosi godišnji program i plan rada.
 
Kriteriji koji se primjenjuju pri izboru subjekata su zakonski okvir, nalaz i mišljenje iz prethodne revizije, materijalna značajnost, podnesene prijave te prikupljeni podaci o subjektu od drugih institucija i medija.
 
Odluku o obavljanju revizije donosi glavni državni revizor. Revizije se obavljaju u timovima od dva ili više članova, ovisno o veličini subjekta za koji se obavlja revizija.
 
Za nedvojbene prosudbe i pravilan zaključak, državni revizori prikupljaju mjerodavne i pouzdane revizijske dokaze u pisanom obliku.
 
Za svaku obavljenu reviziju sastavlja se izvješće, čiji su najznačajniji dijelovi nalaz i mišljenje. U nalazu su sažeto opisane činjenice utvrđene revizijom s nalozima, mišljenjima i preporukama Državnog ureda za reviziju. U mišljenju se izražava stav o financijskim izvještajima i poslovanju subjekta revizije, u skladu s revizijskim standardima.
 
Ovisno o broju i značaju utvrđenih nepravilnosti, izražava se bezuvjetno, uvjetno, nepovoljno ili suzdržano mišljenje.
 
Izvješće se dostavlja zakonskom predstavniku subjekta revizije na očitovanje. Očitovanje se ugrađuje u izvješće, koje potpisuju svi članovi tima i uručuju zakonskom predstavniku subjekta revizije. Zakonski predstavnik subjekta revizije može staviti prigovor na uručeno izvješće u roku od osam dana. O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.
 
Sljedeća revizija započinje s utvrđivanjem što je učinjeno na otklanjanju nepravilnosti koje su utvrđene u prethodnoj reviziji.
 
U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, Ured jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru izvješće o svom radu. Godišnje izvješće o radu i izvješća o obavljenim revizijama objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju, čime postaju dostupna najširoj javnosti. Na taj način Ured upoznaje javnost sa svojim radom u prethodnoj godini i načinom na koji se troši novac poreznih obveznika.