Preskočite na glavni sadržaj

Statut Državnog ureda za reviziju

Na temelju odredbi članka 5. stavka 2. i članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine", broj 25/19), glavni državni revizor donosi
 
 
 
 STATUT DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU
 
 I. OPĆE ODREDBE
 
 Članak 1.
 
Ovim Statutom utvrđuju se osnove unutarnjeg ustrojstva, upravljanje Državnim uredom za reviziju, radna i savjetodavna tijela, obavljanje revizije i izvješćivanje, poslovna tajna, pravo na pristup informacijama te suradnja s pravosudnim i drugim državnim tijelima.
  Članak 2.
 
 Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
  Članak 3.
 
Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu.
Poslovi, zadaće i odgovornosti Državnog ureda za reviziju utvrđeni su Zakonom o Državnom uredu za reviziju i ovim Statutom.
 
  Članak 4.
 
Državni ured za reviziju predstavlja i zastupa glavni državni revizor.
Sjedište Državnog ureda za reviziju je u Zagrebu.
 
   Članak 5.
 
Državni ured za reviziju ima pečat okruglog oblika koji sadrži: naziv "Republika Hrvatska - Državni ured za reviziju - Zagreb" i grb Republike Hrvatske.
Državni ured za reviziju ima žig koji je istog oblika i sadržaja kao pečat.
Pečati i žigovi koje koriste područni uredi sadrže istovjetan tekst kao u stavku 1. ovog članka, s tim da umjesto riječi "Zagreb" sadrže naziv i sjedište područnog ureda.
Veličinu i broj pečata i žigova te djelatnike koji njima rukuju određuje glavni državni revizor.
 
  Članak 6.
 
 Na zgradama u kojima djeluje Državni ured za reviziju mora biti istaknut naziv Državnog ureda za reviziju i unutarnje ustrojstvene jedinice.
 
  II. OSNOVE UNUTARNJEG USTROJSTVA
 
  Članak 7.
 
 Državni ured za reviziju je ustrojen kao jedinstvena institucija koja ima Središnji ured u Zagrebu i 20 područnih ureda.
 
 Područni uredi su:
 
 1. Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu
 
 2. Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini
 
 3. Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku
 
 4. Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu
 
 5. Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu
 
 6. Područni ured Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici
 
 7. Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru
 
 8. Područni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci
 
 9. Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću
 
10. Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici
 
11. Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi
 
12. Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu
 
13. Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru
 
14. Područni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku
 
15. Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku
 
16. Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vinkovcima
 
17. Područni ured Split sa sjedištem u Splitu
 
18. Područni ured Pazin sa sjedištem u Pazinu
 
19. Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku
 
20. Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu.
 
 Članak 8.
 
Unutarnje ustrojstvo Državnog ureda za reviziju detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju.
 
Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju uređuju se funkcionalni ustroj, poslovi i zadaće ustrojstvenih jedinica, broj potrebnih pomoćnika glavnoga državnog revizora, načelnika odjela, pročelnika područnih ureda, državnih revizora, državnih službenika i namještenika, s popisom i opisom osnovnih zadaća i poslova te stručnih znanja potrebnih za njihovo obavljanje.
 
 III. UPRAVLJANJE DRŽAVNIM UREDOM ZA REVIZIJU
 
  Članak 9.
 
Glavni državni revizor:
 • organizira rad Državnog ureda za reviziju
 • donosi statut i druge opće normativne akte Državnog ureda za reviziju
 • donosi strateški plan Državnog ureda za reviziju
 • donosi godišnji program i plan rada Državnog ureda za reviziju
 • izvješćuje Hrvatski sabor o radu Državnog ureda za reviziju
 • predlaže Hrvatskom saboru zamjenika glavnoga državnog revizora
 • donosi program za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora
 • imenuje povjerenstvo za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora
 • nadzire provedbu zakona i drugih propisa 
 • nadzire izvršavanje poslova i poduzima mjere za osiguravanje učinkovitosti rada Državnog ureda za reviziju 
 • odlučuje o primanju, rasporedu i prestanku rada državnih revizora, državnih službenika i namještenika
 • donosi godišnji financijski plan Državnog ureda za revizij 
 • donosi rješenja i druge pojedinačne akte iz nadležnosti Državnog ureda za reviziju
 • raspoređuje poslove i daje naputke za rad
 • odlučuje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih revizora, državnih službenika i namještenika
 • brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad
 • poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom.
 
  Članak 10.
 
Glavnoga državnog revizora u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenika, glavnoga državnog revizora zamjenjuje pomoćnik kojeg odredi glavni državni revizor.
 
  Članak 11.
 
Pročelnik područnog ureda neposredno organizira rad u područnom uredu, usmjerava i nadzire izvršavanje poslova i zadaća i odgovoran je glavnom državnom revizoru za pravodobno i zakonito izvršavanje poslova i zadaća u područnom uredu.
 
  Članak 12.
 
Radi ravnomjernog rasporeda poslova i izvršenja godišnjeg programa i plana rada Državnog ureda za reviziju, poslovi i zadaci mogu se rasporediti unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Središnjeg ureda ili područnom uredu, neovisno o postojećem ustroju.
 
 IV. RADNA I SAVJETODAVNA TIJELA
 
  Članak 13.
 
Kolegij glavnoga državnog revizora je radno tijelo, koje čine glavni državni revizor, zamjenik glavnoga državnog revizora i pomoćnici glavnoga državnog revizora, a po potrebi i pročelnici područnih ureda i drugi zaposlenici.
Kolegij glavnoga državnog revizora saziva glavni državni revizor, po potrebi.
Kolegij glavnoga državnog revizora raspravlja o organizaciji, planiranim i izvršenim zadacima te drugim aktivnostima Državnog ureda za reviziju.
O radu kolegija sastavlja se zapisnik.

 
 Članak 14.
 
Državni ured za reviziju ima Stručno vijeće koje je savjetodavno tijelo glavnoga državnog revizora.
Stručno vijeće čine glavni državni revizor te do sedam vanjskih članova - priznatih stručnjaka, koje imenuje glavni državni revizor.
Stručno vijeće saziva i sjednici predsjeda glavni državni revizor.
Stručno vijeće raspravlja i daje mišljenje o pitanjima značajnim za rad i razvoj Državnog ureda za reviziju.
O raspravi i zaključcima sa sjednice Stručnog vijeća, sastavlja se zapisnik.
 
 V. OBAVLJANJE REVIZIJE I IZVJEŠĆIVANJE
 
  Članak 15.
 
Revizije se obavljaju na temelju godišnjeg programa i plana rada.
Glavni državni revizor daje smjernice za izradu godišnjeg programa i plana rada, na temelju kojih pomoćnici glavnoga državnog revizora, svaki iz svog područja rada, sastavljaju prijedlog godišnjeg programa i plana rada.
 
   Članak 16.
 
Godišnji program rada sadrži planirane aktivnosti Državnog ureda za reviziju.
Godišnji plan rada sadrži detaljnu razradu aktivnosti iz programa rada, i to zadatke, nositelje, rokove i broj izvršitelja.
Uz kriterije propisane odredbama članka 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju, neizvršavanje naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju može biti jedan od kriterija pri izradi godišnjeg plana rada.
 
   Članak 17.
 
Reviziju obavljaju ovlašteni državni revizori.
U obavljanju revizije mogu sudjelovati i pomoćni revizori, pod nadzorom ovlaštenih državnih revizora.
Za specifične poslove pri obavljanju revizije mogu se angažirati vanjski stručnjaci, a prava i obveze vanjskog stručnjaka uređuju se ugovorom.
 
 Članak 18.
 
Ovlašteni državni revizori sastavljaju i potpisuju izvješće o obavljenoj reviziji s ugrađenim očitovanjem.
Konačno izvješće je izvješće s ugrađenim očitovanjem na koje nije dostavljen prigovor, odnosno izvješće sastavljeno nakon odgovora na prigovor.
 
 Članak 19.
 
Državni ured za reviziju provjerava provedbu naloga i preporuka danih u postupku obavljanja revizija, i to u okviru redovnih revizija i posebnih provjera predviđenih godišnjim programom i planom rada. O izvršenoj provjeri u okviru posebnih provjera, sastavlja se izvješće, koje se dostavlja zakonskom predstavniku subjekta revizije i Hrvatskom saboru.
Državni ured za reviziju obavještava nadležno državno odvjetništvo o nedostavljanju plana provedbe naloga i preporuka u propisanom roku te o nalozima i preporukama koje nisu provedene.
 
 Članak 20.
 
Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju sadrži podatke o:
 • izvršenju godišnjeg programa i plana rada
 • obavljenim revizijama prema vrstama revizije i subjektima revizije
 • kadrovskim, materijalnim i drugim uvjetima izvršavanja zadataka
 • drugim aktivnostima Državnog ureda za reviziju.
 
Tijekom izvještajnog razdoblja, Državni ured za reviziju dostavlja Hrvatskom saboru i izvješća o obavljenim revizijama za pojedine subjekte ili grupe subjekata te izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka.
 
 VI. POSLOVNA TAJNA
 
  Članak 21.
 
Podaci o nazivima subjekata revizije koji su obuhvaćeni godišnjim Planom i Programom rada Državnog ureda za reviziju su poslovna tajna i javno se ne objavljuju.
Dokumentacija, isprave, izvješća, evidencije i druge informacije dobivene tijekom obavljanja revizije mogu se koristiti samo za izradu izvješća o obavljenoj reviziji.
S dokumentacijom subjekta revizije koja je označena jednim od stupnjeva tajnosti, ovlašteni državni revizori postupaju u skladu s odredbama Zakona o tajnosti podataka.
Postupanje protivno stavku 2. i 3. ovog članka predstavlja težu povredu službene dužnosti.
 
 Članak 22.
 
Izvješće o obavljenoj reviziji koje sadrži podatke iz dokumentacije označene jednim od stupnjeva tajnosti predstavlja poslovnu tajnu za Državni ured za reviziju, dok subjekt revizije ne donese odluku o oslobađanju od obveze čuvanja tajnosti podataka.
Dokumentacija, isprave, izvješća, evidencije i druge informacije na temelju kojih je obavljena revizija ne mogu biti tajna za pravosudna tijela.
 
 VII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
 Članak 23.
 
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Podnositelju zahtjeva ne može se dostaviti dokumentacija, isprave, izvješća, evidencije i druge informacije, koje se prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju mogu koristiti samo za izradu izvješća o obavljenoj reviziji.
Za postupanje po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, mjerodavna je osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).
 
  Članak 24.
 
Radi upoznavanja javnosti, izvješće o radu Državnog ureda za reviziju te izvješća o obavljenoj reviziji i izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka, objavljuju se na mrežnim stranicama Državnoga ureda za reviziju.
Izvješća iz stavka 1. ovog članka objavljuju se nakon što se dostave Hrvatskom saboru.
 
 VIII. SURADNJA S PRAVOSUDNIM I DRUGIM DRŽAVNIM TIJELIMA
 
 Članak 25.
 
Za suradnju s pravosudnim i drugim državnim tijelima nadležan je pomoćnik za pravne poslove i odnose s drugim subjektima i zaposlenik Državnog ureda za reviziju kojeg ovlasti glavni državni revizor.
Pročelnici područnih ureda, kao i svi drugi zaposlenici Državnog ureda za reviziju, dužni su odmah po zaprimanju podneska od pravosudnih i drugih državnih tijela, te drugih pravnih i fizičkih osoba, o tome obavijestiti glavnoga državnog revizora ili nadležne pomoćnike koji su za to ovlašteni.
 
  Članak 26.
 
Konačno izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se i nadležnim tijelima kada su obavljanjem revizije utvrđene nepravilnosti koje mogu imati obilježje prekršaja ili kaznenog djela.
Državni ured za reviziju dostavlja konačno izvješće o obavljenoj reviziji i izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka pravosudnim tijelima i policiji, i na njihov zahtjev.
Državni ured za reviziju dostavlja pravosudnim tijelima i policiji dokumentaciju, isprave, izvješća, evidencije i druge informacije koje su se koristile za obavljanje revizije, za potrebe kaznenog i prekršajnog postupka.
Obavijesti u vezi s nedostavljanjem plana provedbe naloga i preporuka u zakonom propisanom roku dostavljaju se državnom odvjetništvu, najmanje kvartalno.
 
 IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
  Članak 27.
 
Unutarnji opći normativni i pojedinačni akti Državnog ureda za reviziju, koji su doneseni prije stupanja na snagu Zakona o Državnom uredu za reviziju i ovog Statuta, ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i ovog Statuta.
 
  Članak 28.
 
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje se primjenjivati Statut Državnog ureda za reviziju, KLASA: 012-03/15-01/1, URBROJ: 613-01-01-15-1, od 17. travnja 2015.
 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
 
GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR:
 
mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.
 
KLASA: 012-03/19-01/1
 
URBROJ: 613-01-01-19-1
 
 
Zagreb, 19. rujna 2019.